Red Book logo
bar > Change language to English
หนังสือรับรองกา
รประเมินราคา


รถยนต์ของคุณมีค่าเท่าไร?
รถยนต์ของคุณมีค่าเท่าไร

หนังสือรับรองการประเมินราคารถยนต์ของเร้ดบุ้ค ช่วยให้คุณตีราคารถของคุณเองได้โดยใช้รายละเอียดประกอบจาก อุปกรณ์เสริม เลขกิโลเมตรและสภาพรถ
  • ช่วยดึงดูดผู้ที่กำลังคิดอยากจะซื้อรถ
  • ทราบราคาประเมินของรถก่อนเจรจาซื้อ-ขาย

ราคา : 100 บาท
ท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ทุกชนิด


ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองฯ:
Step 1 เลือกรถยนต์
Step 2 เลือกอุปกรณ์ติดรถและเลขกิโลเมตร
Step 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว
Step 4 ยืนยันข้อมูลที่กรอกเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
Step 5 กรอกรายละเอียดการชำระเงินออนไลน์
Step 6 รับหนังสือรับรองการประเมินราคารถของท่านทางอีเมล์ที่ให้ไว้
>   ดูตัวอย่างหนังสือรับรองฯ เริ่มประเมินราคาbegin the evaluation