> Change language to English

ยินดีต้อนรับสู่ เวปลุ๊คอัพ ของเรดบุ๊ค บริการข้อมูลยานพาหนะ

โปรดทราบ:

ก่อนเข้าใช้บริการใน “เวปลุ๊คอัพ”นี้ คุณจะต้องอ่านและเข้าใจเงื่อนไขและข้อบังคับข้างล่างโดยคุณต้องทำการตกลงก่อนที่จะเข้าใช้บริการเวปไซต์

คำนิยาม

“ข้อมูล” หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎในเวปไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นคำอธิบาย, รายละเอียด, ประมาณการราคาขายส่งและขายปลีก รวมถึงราคาประมาณการของยานพาหนะในอนาคต (ในกรณีที่เป็นยานพาหนะใหม่)

“สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง

 1. สิทธิต่างๆ ที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

 2. สิทธิต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม พ.ศ.๒๕๔๓

 3. สิทธิบัตร และคำขอรับสิทธิบัตรภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขพ.ศ. ๒๕๔๒

 4. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขพ.ศ. ๒๕๔๒

 5. คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขพ.ศ. ๒๕๔๓ รวมถึงเครื่องหมายหรือส่วนของเครื่องหมายอื่นๆด้วย

 6. รวมถึงสิทธิข้างเคียงทั้งหมด


“อายุของสัญญา” กำหนดไว้สิบสองเดือน (๑๒ เดือน)


 1. การอนุญาตใช้สิทธิ

  1. เรดบุ๊คมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเวปไซต์ลุ๊คอัพนี้ ในข้อมูลและรูปภาพทั้งหมดที่ปรากฎในเวปไซต์นี้ โดยเรดบุ๊คอนุญาตให้คุณใช้ข้อมูลในเวปไซต์นี้ แต่การอนุญาตดังกล่าวไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนสิทธิใดๆ แก่บุคคลอื่นได้

  2. เรดบุ๊คไม่มีหน้าที่ที่จะจัดหา, อบรม, ให้บริการใดๆในการเข้าถึงข้อมูลในเวปไซต์ แม้แต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อบังคับในฉบับนี้
   คุณมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหา, จัดการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นใดที่จำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลในเวปไซต์นี้

  3. เรดบุ๊คตกลงออกรหัสผ่านให้คุณเพื่อการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เนท โดยคุณตกลงที่จะรักษารหัสผ่านนั้นไว้เยี่ยงความลับของคุณและคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆที่กระทำโดยใช้รหัสผ่านนั้น

  4. เรดบุ๊คมีสิทธิที่จะเพิ่ม, ยกเลิก หรือ แก้ไข ข้อมูลใดๆ ในเวปไซต์ ไม่จำกัดแค่การใช้ข้อมูล หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงข้อมูลในเวปไซต์นี้

   1. เงื่อนไขของการอนุญาตใช้สิทธิ

 1. การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลในเวปไซต์นี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อบังคับนี้เท่านั้น

 2. คุณตกลงที่จะไม่ให้ยืม, ให้เช่า, จำหน่ายจ่ายแจก หรือด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเวปไซต์นี้ไปยังบุคคลอื่น

 3. คุณตกลงที่จะปกป้องรักษาข้อมูลที่ได้รับจากเรดบุ๊ค รวมถึงสิทธิในลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า เป็นต้น

 4. ภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับนี้เรดบุ๊คจะปรับปรุงข้อมูลในเวปไซต์ให้ทันสมัยโดยคุณสามารถรับข้อมูลเหล่านั้นโดยการเข้าสู่ระบบหรือการปรากฎบนหน้าจอของคุณระหว่างเข้าสู่ระบบ

 5. ข้อความทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่ทางเวปไซต์จัดทำขึ้นใหม่ทุกครั้ง


   1. ค่าธรรมเนียม

คุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตใช้สิทธิที่คุณได้ตกลงไว้กับเรดบุ๊ค


   1. การดัดแปลง

ถ้าคุณต้องการดัดแปลงหรือแก้ไขข้อมูลไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรดบุ๊ค เว้นแต่มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗


   1. การทำวิศวกรรมย้อนกลับ

คุณตกลงที่จะไม่ทำการแยกชิ้นส่วน, แยกส่วนประกอบไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม, มีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นกระทำการแยกชิ้นส่วน หรือแยกส่วนประกอบทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลในเวปไซต์ ยกเว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗   1. ความปลอดภัย

    1. คุณมีหน้าที่จะต้องดูแล, การจัดการ, และการคุ้มครองข้อมูลในเวปไซต์นี้

    2. คุณต้องหรือพยายามรับรองความปลอดภัยของข้อมูลตลอดเวลาจากการเข้าถึงข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะการใช้หรือการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายจนทำให้เกิดความเสียหายจากบุคคลใดก็ตาม

    3. คุณตกลงไม่สร้างสรรค์ข้อความหรือการเชื่อมโยงใดๆมายังเวปไซต์ลุ๊คอัพ


   1. ความเสี่ยงและสิทธิครอบครอง

คุณไม่ได้รับอนุญาตหรือรับสิทธิใดๆในการเชื่อมต่อข้อมูล นอกไปจากที่ได้กำหนดในเงื่อนไขและข้อบังคับฉบับนี้


   1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิในลิขสิทธิ์ทั้งหลายภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ นั้นเป็นของเรดบุ๊คแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นการศึกษาส่วนตัว, การวิจัย, หรือการวิจารณ์ภายใต้ข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ ไม่รวมถึงการทำซ้ำ, ดัดแปลง (ไม่ว่าจะเป็นอิเลคทรอนิกส์, เครื่องมือ, หรือกราฟฟิก) โดยไม่ได้ความยินยอมจากเรดบุ๊ค

การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับการยกเว้นภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ในวรรคหนึ่งนั้นจะต้องมีข้อความแสดงสิทธิของ บริษัท ออโต้โมทีฟ ดาต้า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และคุณต้องรับรู้ว่าการถือสิทธิของข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรดบุ๊คไม่ว่าในกรณีใดๆนั้น อันอาจจะเป็นการละเมิดต่อสิทธิในลิขสิทธิ์ของเรดบุ๊คได้


   1. ข้อจำกัดสิทธิ, ระยะเวลาอนุญาตใช้สิทธิ

 1. เรดบุ๊คเผยแพร่ข้อมูลอย่างสุจริตใจ โดยไม่มีเจตนาแสดงหรือรับรองว่าข้อมูลทั้งหลายเชื่อถือได้, ถูกต้องหรือสมบูรณ์ รวมถึงการบริการต่างๆ จะมีการรบกวนหรือผิดพลาด

 2. เรดบุ๊คจำกัดสิทธิรับผิดชอบใน ข้อบังคับ, เงื่อนไข, การรับประกัน, ภาระหน้าที่, ข้อคิดเห็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่อความสูญเสีย, ความเสียหาย (รวมถึงทางอ้อม, และผลอันเนื่องมาจากความสูญเสีย และความเสียหายเป็นต้น, การสูญเสียผลประโยชน์ หรือดอกผล, การสูญเสียข้อมูล, การใช้ ความเสียหายต่อชื่อเสียง และความล่าช้า) ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุ (รวมถึงไม่จำกัดการฝ่าฝืนข้อตกลง, ละทิ้งและ/หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ) ซึ่งอาจทำให้เกิดหรือเป็นผลมาจากหรือมีผลต่อเนื่องต่อการใช้หรือความไว้วางใจของคุณ

 3. ในกรณีที่มีการกระทำที่ฝ่าฝืน, หลีกเลี่ยงหรือขัดต่อข้อมูลในเวปไซต์ รวมถึงข้อบังคับ, เงื่อนไข, การรับประกัน, ข้อยกเว้น, การแก้ไขเพิ่มเติม, การดำเนินการ, ภาระหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อบังคับนี้ เรดบุ๊คสามารถดำเนินการต่อการกระทำนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

๙.๓.๑ ในกรณีฝ่าฝืนต่อตัวสินค้า

(ก) การทดแทนในตัวสินค้าหรือทดแทนในสินค้าที่เหมือนกัน หรือ

(ข) การชดเชยในการทดแทนสินค้าหรือในสินค้าที่เหมือนกัน

๙.๓.๒ ในกรณีฝ่าฝืนต่อการบริการ

(ก) จัดให้บริการอีกครั้ง

(ข) การชดเชยค่าใช้จ่ายในการบริการที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

   1. การชดเชยความเสียหาย

คุณยินยอมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เกิดจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายทั้งหมดรวมถึงค่าใช้จ่ายอันเป็นผลต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเรดบุ๊ค เนื่องจากการใช้หรือผลมาจากการใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และการฝ่าฝืนใดๆไม่ว่าเจตนาหรือประมาท และโดยตรงและโดยอ้อม


   1. การสิ้นสุดของข้อบังคับและเงื่อนไข

ในกรณีที่คุณไม่ต่ออายุการเป็นสมาชิกให้ถือว่าสมาชิกภาพของคุณสิ้นสุดลง ณ วันที่สิ้นสุดของเงื่อนไขและข้อบังคับฉบับนี้ ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อบังคับฉบับนี้ทางเรดบุ๊คจะแจ้งการยกเลิกสมาชิกภาพของคุณทันทีโดยเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าสมาชิกภาพของคุณจะสิ้นสุดด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะต้องส่งคืนข้อมูล, สำเนาข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของคุณแก่เรดบุ๊ค และทำลายข้อมูลของเรดบุ๊คทั้งหมดจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นๆ ในความครอบครองทั้งหมดของคุณ


   1. การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อบังคับ

เรดบุ๊คขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อบังคับฉบับนี้ โดยคุณจะต้องทำการยินยอมก่อนเข้าสู่เวปไซต์ลุ๊คอัพทุกครั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม


เงื่อนไขและข้อบังคับข้างต้นได้กระทำขึ้นระหว่างคุณกับเรดบุ๊คโดยทั้งสองได้เข้าใจตรงกันทุกประการตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นแล้วยอมรับ ไม่ยอมรับ