Red Book logo empty ประเทศไทย
 
รหัส Red Book
line

รหัส Red Book ประกอบด้วยอักษรและตัวเลขรวมกัน 8 ตัว ( เช่น TOYO02AH) กำหนดให้ยานพาหนะนั้นโดยเฉพาะ และอาจใช้ไปตลอดชีวิตของยานพาหนะนั้น วิธีนี้ได้รับการพิสูจน์ผลการใช้มาเป็นเวลามากกว่า 40 ปีแล้วในออสเตรเลีย และถือเป็นรากฐานของระบบข้อมูลข่าวสารของ Red Book รวมทั้งผลที่ตามมา

รหัส Red Book ทำให้การบอกยานพาหนะเป็นไปได้โดยง่ายดาย เช่น “Toyota Corolla 2002 Sedan Altis 1.6 E Manual”…..

รหัสของเรา ทำหน้าที่ให้เข้ากับระบบใช้งานต่างๆ เช่น ระบบ computer ของผู้จัดจำหน่าย , internet facilities, finance application, ระบบประกันภัย และระบบการสืบหาร่องรอยของรัฐ บาล (Government tracking systems)

empty