Red Book logo empty ประเทศไทย
 
Privacy & Legal
line

คำแถลงเฉพาะ

บริษัท Automotive Data Services (ประเทศไทย) จำกัด (“The RedBook”) ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่แสดงว่าใครเป็นผู้ที่ใช้ website นี้ และไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าละเอียดอ่อน หรือยังไม่เป็นที่ตกลงกัน


ในแง่ขอกฎหมาย
1 Red Book จัดหาข้อมูลที่ปรากฏใน website ด้วยความซื่อสัตย์ Red Book มิได้รับประกันว่าข้อมูลนี้ เป็นที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง หรือสมบูรณ์ หรือเป็นการบริการที่ปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่มีการติดขัด

2 ท่านไม่ควรยึดถือข้อมูลใน website หรือข้อมูลจากการเชื่อมโยง website และนำไปใช้โดยไม่มีการประเมินผลอย่างอิสระเสียก่อน เราไม่รับรองหรือแนะนำ web ที่เชื่อมต่อกับเราว่าถูกต้อง Red Book จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลจากบุคคลที่ 3 หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ของ website จากบุคคลที่สาม

3 Red Book มีกรรมสิทธิ์เต็มที่ในข้อมูลที่มีอยู่ใน website นี้ ไม่ว่าเป็น software ที่ download ได้ รูปภาพที่มีอยู่ หรือที่สร้างขึ้นมา และ software หรือข้อมูลที่พ่วงติดมาด้วย ท่านต้องไม่ทำการลอกเลียน ดัดแปลง reverse engineer, decompile, disassemble หรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งใน website นี้ ไม่ว่าจะโดยวิธีใด หรือรูปแบบใด โดยที่ท่านทราบ หรือละเลยทำเป็นไม่ทราบ นอกจากจะได้รับอนุญาตจาก Red Book เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

4 ลิขสิทธิ์ทั้งหมดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เป็นของ Red Book ยกเว้นกรณีเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาส่วนตัว การวิจัย การวิจารณ์ ที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามทำการอัดสำเนา ก็อปปี้ หรือส่งต่อไปในรูปแบบใด หรือวิธีใด ( เช่น สื่อสารระบบไฟฟ้า เครื่องกล หรือ graphic) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Red Book เสียก่อน การก็อปปี้ที่ทำขึ้นจากเจรจาตกลง ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ต้องมีข้อความว่าข้อมูลเป็นลิขสิทธิ์ของ Red Book ท่านต้องยอมรับว่าข้อมูล และรูปภาพใน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ท่านต้องไม่อ้างกฎหมายใดๆมาลบล้างลิขสิทธิ์ หักล้าง หรือเบี่ยงเบนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อันนี้

5 ข้อมูลที่อยู่ใน website นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งของข้อมูลเท่านั้น เงื่อนไข ข้อตกลงทั้งหมด การรับประกันที่ได้ทำขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ใน website นี้ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายที่กำหนดไว้ Red Book จะไม่รับผิดชอบ ( นอกจากที่จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ) เกี่ยวกับการสูญเสีย หรือเสียหาย ( รวมทั้งผลเสียหาย หรือการขาดทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ) หรือการสูญเสียกำไรที่ตั้งไว้โดยไม่มีขีดจำกัด การสูญหายของข้อมูล สูญเสียการใช้งาน สูญเสียชื่อเสียง และการสูญเสียจากการล่าช้า Red Book ไม่รับผิดชอบการละเมิดสัญญาใดๆ การละเลย และ / หรือ การละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย อันเป็นผลเนื่องมาจาก หรือการเกี่ยวข้อง และการใช้ข้อมูลที่อยู่ใน website นี้

ถ้ามีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่ใน website นี้ กล่าวถึงกำหนดเวลา และเงื่อนไขใดๆ หรือการรับประกันใดๆ และกฎหมายนั้นได้ห้ามมีคำว่า excluding หรือ modifying the application หรือ liability ภายใต้กำหนดเวลา เงื่อนไข หรือการรับประกันดังกล่าว ให้ถือว่าระยะเวลาและเงื่อนไข และการรับประกัน รวมอยู่ด้วยในระยะเวลาที่ท่านใช้ข้อมูลใน website นี้ โดย Red Book มีส่วนรับผิดชอบถ้ามีการผิดสัญญา

ข้อเสนอ เงื่อนไข หรือการรับประกันที่ Red Book กำหนดและจำกัดไว้มีดังนี้

- ถ้าผิดสัญญาเกี่ยวกับสินค้า

จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ หรือส่งสินค้าที่ราคาเท่าเทียมกัน หรือ

จ่ายเงินคืนเท่ากับราคาสินค้าที่จะมาเปลี่ยน หรือสินค้าที่มีค่าเท่าเทียมกัน หรือ

- ถ้าผิดสัญญาทางด้านบริการ

จะทำการบริการให้ใหม่ หรือ

จ่ายเงินคืนให้เท่ากับค่าบริการนั้น

6 ท่านสามารถสร้างเว็บเชื่อมได้ตามต้องการ แต่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของท่าน ท่านมีสิทธิที่สร้าง text link กับ homepage เท่านั้นใน website นี้ โดยไม่ไปเชื่อมโยงกับหน้าอื่นๆ ห้ามนำภาพเขียนของ Red Book ลงใน website ของท่าน ท่านต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ และควบคุม linked site และต้องแน่ใจว่าลูกจ้าง ผู้รับสัญญา หรือตัวแทนอื่นๆ จะรับรู้ถึงข้อตกลง และรายละเอียดเว็บเชื่อมต่างๆต้องไม่มีข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ การให้ร้ายต่อสินค้าหรือการบริการของ Red Book หรือการล่วงละเมิด อนาจาร หรือภาพลามกอนาจาร

Linked site ต้องพร้อมที่จะให้บุคคลเปิดเข้าดู website ได้โดยวิธีเดียวกับที่จะเข้าดู website ของ Red Book โดยตรง เนื้อหาทั้งหมดต้องควบคู่ไปกับเครื่องการแสดงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเอกสารสละสิทธิ์ในลักษณะเดียวกับที่ปรากฏใน website ของ Red Book

หากท่านต้องการเชื่อมโยงกับ website ของ Red Book ท่านต้องยินยอมให้ Red Book สามารถเปิดเข้าเว็บเชื่อมโยงได้ตลอดเวลา เพื่อจะตรวจสอบว่าท่านปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลงหรือไม่ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกรณีที่ Red Book จะต้องเปิดเข้าดูเว็บเชื่อมโยงของท่าน

ท่านจะต้องไม่สร้างเว็บเชื่อมโยงในลักษณะที่แสดงว่าท่านได้การรับรองจาก Red Book หรือเชื่อมโยง ร่วมงานกับ Red Book

7 ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อ Red Book รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางด้านคดีความ ( ที่จะต้องจ่ายให้กับทนายความ และลูกความ หรือชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดจะมากกว่ากัน ) และชดใช้ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูล หรือจากการเชื่อมโยงเว็บนี้ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

8 Red Book สามารถพิจารณา เปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลา และเงื่อนไขเหล่านี้ โดยท่านจะต้องยอมรับระยะเวลาและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้ง

9 ท่านจะหมดสิทธิ์ในการใช้ หรือเชื่อมโยง website ทันทีถ้าท่านฝ่าฝืนกำหนดระยะเวลา และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง Red Book มีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การเชื่อมโยง website ของท่านเวลาใดก็ได้ โดยการประกาศลงใน website เมื่อท่านถูกยกเลิกสิทธิการเชื่อมโยง website ท่านจะต้องหยุดการเชื่อมโยง website ทันที

10 เงื่อนไขและการกำหนดระยะเวลาเหล่านี้ เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านและ Red Book เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไข และระยะเวลาที่ได้กล่าวมา


คำเตือน ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ท่านมีความจำเป็นต้องยอมรับและกระทำตามเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ถูกจัดทำขึ้นภายใต้กฏหมายของประเทศไทย